‘คำสอนของพ่อ’ รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี

‘คำสอนของพ่อ’ รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี
สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้นำไปพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความรู้รักสามัคคี มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและบอบช้ำอย่างหนักหน่วง ซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ในห้วงเวลากว่า1 ทศวรรษที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจาก “การเข้าสู่อำนาจรัฐของนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์และไม่มีปณิธานในการพัฒนาและแก้ปัญหาของบ้านเมืองอย่างแท้จริง”

แต่กลับมีวาระซ่อนเร้นในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในรูปแบบของการทุจริตเชิงนโยบายและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งประเทศชาติต้องสูญเสียโอกาสในการขับเคลื่อนและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างน่าเสียดาย…

ที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นนักการเมืองอาศัย “จุดอ่อน” ของประชาชนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง จึงสามารถครอบงำความคิดทางการเมืองอย่างผิดๆ ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างความปั่นป่วนรวนเรวุ่นวายโกลาหลไปหมดชนิดบ้านเมืองไร้ขื่อแป เกิดความแตกแยกแบ่งกันเป็นฝักฝ่ายของคนในชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองประเทศที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบอบการปกครองอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาแล้วกว่า 85 ปี นับตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา แต่พัฒนาการทางประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความล่าช้า เพราะมุ่งแต่ให้ความสำคัญในเชิง รูปแบบ (Form) ของประชาธิปไตยมากกว่าความสำคัญในเชิง สาระ (Substance) ของประชาธิปไตย

ส่วนบทบัญญัติที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงแต่ลายลักษณ์อักษรเท่านั้นไม่มีผลในทางปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่วิถีชีวิต แนวความคิดและพฤติกรรมของประชาชนไม่มีความสอดคล้องกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีสิทธิและเสรีภาพอย่างจำกัดตามกฎหมาย โดยที่คนไทยชอบความเป็นอิสระเสรีดังคำที่ว่า “ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้”

กรุงศรีอยุธยาได้สูญเสียเอกราชให้แก่พม่าถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน เนื่องจากคนไทยแตกความสามัคคี และประการสำคัญมีคนไทยเอาใจออกห่างจากประเทศชาติที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน คอยชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ทำตัวเป็น “ไส้ศึก” และ “หนอนบ่อนไส้” ชาติบ้านเมืองจึงต้องพังพินาศแก่อริราชศัตรู เพราะคนไทยด้วยกันเอง

เพื่อให้คนในชาติได้มองเห็นภัยในกาลข้างหน้าที่จะส่งผลกระทบต่อความเจริญผาสุกของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ จึงขอเชิญ พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ได้พิจารณาไตร่ตรองกันเพื่อความรู้รักสามัคคี ดังนี้…

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 3 ธันวาคม 2504 “…การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม…”

ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชน จังหวัดราชบุรี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 “…บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น…”

ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 “…เมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และถ้ารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะเป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วกาลนาน…”

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทพระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2534 “…ความสามัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักว่าหมู่คณะที่มีสามัคคีนาน แน่นแฟ้นสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ…”

ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 15 มกราคม 2519 “…สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง…”

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมันฯ เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือเพื่อนไทย เดือนสิงหาคม 2521 “…ความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะที่จะเกิดมีขึ้นได้นั้น ย่อมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น และใจจริงที่มุ่งหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน…”

ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2530 “…ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความตั้งมั่นสามัคคี ความรู้ความสามารถ และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็สำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง…”

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ หมู่บ้านตัวอย่าง โครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2513 “…ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน…”

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 3 ธันวาคม 2505 “…คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคี กลมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด…”.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์